Warsztaty plastyczne - grupa1

prowadzono w ramach kampanii informacyjnej na rzecz
integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji pod nazwą:
„Kiedy jesteśmy razem, to wszystko jest łatwiejsze”.

 

Celem głównym prowadzonych warsztatów było powstanie prac plastycznych  poruszających  istotę zmiany postaw społecznych wobec dzieci niepełnosprawnych.
Cele szczegółowe:
- integracja dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi poprzez wspólne działania plastyczne,
– kształtowanie postaw prospołecznych poprzez wpieranie aktywności twórczej dzieci,
– upowszechnianie postawy tolerancji, odpowiedzialności za siebie i innych,
– rozwijanie i kształtowanie postawy otwartości w kontaktach z dziećmi niepełnosprawnymi,
– tworzenie dobrych relacji pomiędzy uczestnikami zajęć,
– kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem,
– kształtowanie aktywności twórczej dzieci,
– wywieranie korzystnego wpływ  na zaspakajanie potrzeb dzieci,
– rozwijanie  zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci sprawnych i niepełnosprawnych.
W trakcie warsztatów dzieci pracowały w małej 8-osobowej grupie zrzeszającej dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Sprzyja to osiąganiu zamierzonych celów, rozwoju miłej atmosfery i bliższemu poznaniu się uczniów.
Zaproponowana tematyka oraz metody i formy pracy były dostosowane do możliwości dzieci, w pełni je aktywizując, ukierunkowując działania uczniów, dając możliwość wzajemnej współpracy z rówieśnikami i uczenia się prawidłowych relacji  z innymi. Dały również sposobność poznania swoich możliwości i ograniczeń, swoich zmysłów, uczuć, zaspakajając ciekawość związaną z niepełnosprawnością.
Prace dzieci, które powstały na warsztatach na bieżąco eksponowano na wystawach oraz publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Edukacyjnego „Piątka”.

WSPIERAJĄ NAS:

Script logo