STATUT

 

STATUT

Stowarzyszenia Edukacyjnego „PIĄTKA”
działającego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im.Gryfitów w Słupsku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie edukacyjne „Piątka” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Piątka”

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Słupsk, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im.Gryfitów, ul. Hubalczyków 7

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Słupska i województwa pomorskiego.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 7
Cele Stowarzyszenia:

1. wszechstronne działania zmierzające do pełnego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
2. wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
3. inicjowanie przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych i pomoc w ich realizacji;
4. integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym;
5. promowanie zdrowego stylu życia w trosce o dobrą kondycję psychiczną oraz fizyczną dzieci i młodzieży;
6. wspieranie finansowe najuboższych uczniów;
7. wspieranie nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego oraz zdobywania przez nich nowych kwalifikacji;
8. unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły;
9. edukowanie uczniów w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych;
10. współpraca z władzami państwowymi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi;
11. działania na rzecz integrowania Europy i społeczności europejskich.

Powyższe cele będą realizowane w szczególności w zakresie: edukacji, pomocy niepełnosprawnym, ekologii, turystyki oraz upowszechniania świadomości kulturowej.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania w obszarze pożytku
publicznego:

1) podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych;
2) realizowanie programów i wspieranie działań zmierzających ku poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych;
3) promowanie twórczości oraz aktywności uczniów poprzez organizację wystaw, pokazów i imprez integracyjnych;
4) organizowanie przedsięwzięć społeczno – kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,
5) organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, środowiskowych i rekreacyjno-sportowych,
6) organizowanie wypoczynku dla dzieci i promowanie turystyki;
7) organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych;
8) prowadzenie działalności wydawniczej;
9) nawiązywanie współpracy z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi;
10) inne działania służące realizacji celów stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność pożytku publicznego w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

3. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego określona w ust. 1 jest realizowana w
zakresie;
a) podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych;
b) realizowanie programów i wspieranie działań zmierzających ku poprawie jakości życia osób
niepełnosprawnych;
c) organizowanie wystaw, pokazów i imprez integracyjnych;
d) organizowanie przedsięwzięć społeczno – kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,
e) organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych i środowiskowych,
f) organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych;
g) organizowanie wypoczynku dla dzieci i promowanie turystyki;
h) organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych;
i) prowadzenie działalności wydawniczej;
j) wspieranie finansowe uczniów wymagających pomocy.

4. Odpłatna działalność pożytku publicznego określona w ust. 1 jest realizowana w zakresie;
a) organizowanie wystaw, pokazów i imprez integracyjnych;
b) organizowanie przedsięwzięć społeczno – kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,
c) organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych i środowiskowych;
d) organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych,
e) organizowanie wypoczynku dla dzieci i promowanie turystyki;
f) organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych;
g) prowadzenie działalności wydawniczej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizycznie i prawne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Do stowarzyszenia mogą wstępować cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo, na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.

§ 13

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań przez okres przekraczający dziewięć miesięcy;
• z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
• ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;
• utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
• śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. Jeśli skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Dokonują jej pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
3. Do władz stowarzyszenia może kandydować osoba nieobecna na zebraniu z przyczyn usprawiedliwionych po wyrażeniu pisemnej zgody.

§ 17

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
Walne Zebranie Członków

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd zawiadamia członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. Uchwały Walnego Zebrania, zwołanego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b) uchwalanie zmian statutu;
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia’
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym corocznych sprawozdań finansowych;
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;

Zarząd

§ 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i Członka zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. Członkami Zarządu nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
g) zwoływanie Walnego Zebrania;
h) ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
5. Członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnych mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
d) wnioskowanie do Walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi;
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie ich bezczynności;
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
g) dokonywanie czynności prawnych między zarządem i Stowarzyszeniem.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§ 25

1. Środki finansowe na wykonanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek, świadczeń członków wspierających, darowizn, subwencji, dochodów z własnej działalności gospodarczej, ofiarności publicznej, sponsoringu, grantów i dotacji oraz odpłatnej działalności Stowarzyszenia.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z zobowiązującymi przepisami.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej pożytku publicznego.
5. Stowarzyszenie nadwyżkę przychodów nad kosztami (dochód) przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 26

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd – pod rygorem nieważności.
4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, czy w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ”osobami bliskimi”.
5. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
6. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Stowarzyszenia.
7. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

WSPIERAJĄ NAS:

Script logo